OBCHODNÍ PODMÍNKY

V případě, že se rozhodnete v našem on-line obchodu koupit námi nabízené zboží, proběhne jeho koupě na základě smlouvy, kterou s naší společností prostřednictvím objednávkového formuláře uzavíráte. Níže naleznete základní informace týkající se uzavírání a plnění takové smlouvy:

 1. Jsme obchodní společností:

FARMEX EU SE

IČO: 03604233

se sídlem Jihoslovanská 1617, 543 01 Vrchlabí

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl H, vl. 187.

 1. Naše kontaktní údaje v souvislosti s prodejem zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.dologran.cz jsou:
 • adresa pro doručování: Jihoslovanská 1617, 543 01 Vrchlabí,
 • adresa elektronické pošty: info@dologran.cz,
 • telefon: +420 603 255 050.
 1. Naše společnost nemá provozovnu určenou pro styk se spotřebiteli a kupní smlouvy jsou s námi uzavírány distančním způsobem, tj. není-li výslovně v individuálním případě dohodnuto jinak, probíhá komunikace, právní jednání a doručování zboží na dálku, a to prostřednictvím našich kontaktních údajů.
 2. Kupní smlouvy uzavírané s námi distančním způsobem se řídí právním řádem České republiky a českým jazykem.
 3. Údaje o nabízeném zboží jsou dostupné vždy u konkrétní nabídky v rámci on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.dologran.cz.
 4. Naše společnost si neúčtuje žádné poplatky v souvislosti s komunikací na dálku, veškeré náklady na prostředky komunikace na dálku se tak odvíjejí od sazby internetového či telefonického připojení dle podmínek vašeho poskytovatele připojení nebo operátora, to se však netýká dopravy zboží.
 5. Nabídka našeho zboží je omezena výhradou do vyčerpání zásob. Obrázky zboží mají pouze reklamní a informativní charakter.
 6. Ceny zboží a služeb jsou uváděny v nabídce včetně DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady objednávky. Veškeré informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platí pouze pro doručování v rámci území České republiky, přičemž v případě doručování do jiné země mohou být tyto náklady dodatečně účtovány, nelze-li je předem stanovit.
 7. V případě, že je u nabízeného zboží uvedena sleva, máte právo vědět, za jakou nejnižší cenu bylo dané zboží nabízeno v posledních 30 dnech před poskytnutím ceny.
 8. Způsob platby se liší podle zvolené metody při objednání zboží. Platba je možná v hotovosti při převzetí zboží od přepravce, tzv. dobírkou, anebo bezhotovostním převodem na uvedený bankovní účet či platební kartou prostřednictvím platební brány.
 9. Objednané zboží se zavazujeme dodat nejpozději do 30 dnů od objednání;
 10. Máte právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů, která běží, jde-li ode dne převzetí zboží, případně je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Písemné prohlášení o odstoupení musí být v uvedené lhůtě alespoň odesláno v listinné podobě na adresu sídla naší společnosti, nebo písemně v elektronické podobě na e-mailovou adresu info@dologran.cz. K učinění prohlášení postačí uvést vaše jméno, datum a číslo daňového dokladu (faktury), o jaké zboží se jedná, cenu zboží a den, kdy bylo zboží dodáno, případně můžete využít tento formulář.
 11. Odstoupíte-li od smlouvy, jste povinni vrátit nám zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady spojené s navrácením zboží hradíte vy (zboží odeslané na dobírku námi nebude převzato, a naopak Vám bude vráceno na Vaše náklady zpět).
 12. Odstoupit od smlouvy není možné v případě, že
 • zboží bylo vyrobeno dle Vašich požadavků nebo přizpůsobeno Vašim osobním potřebám,
 • zboží bylo dodáno v zapečetěném obalu, a není jej vhodné z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů vrátit poté, co jej porušíte,
 1. Údaje o Vašich právech z vadného plnění naleznete v čl. 7 níže uvedených obchodních podmínek.
 2. Upozorňujeme, že uzavřením kupní smlouvy způsobem uvedeným v obchodních podmínkách se zavazujete, že zboží, které objednáváte, převezmete a zaplatíte nám za něj za podmínek uvedených v obchodních podmínkách kupní cenu. Při koupi našeho zboží máte povinnost zaplatit kupní cenu bez ohledu na to, zda se následně rozhodnete uplatnit své právo na odstoupení anebo práva z vadného plnění. V případě, že nepřevezmete zboží, které Vám na základě Vaší objednávky zašleme, aniž byste od smlouvy řádně odstoupili a aniž byste pro takové jednání měli důvody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, porušíte tím svou smluvní povinnost, na základě čehož můžeme požadovat náhradu škody nám tím vzniklé (zejména cenu neuhrazené dobírky).
 3. Naše společnost je oprávněna k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Případné spory s naší společností lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě můžete kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené tzv. „ODR platformy“ (více naleznete v závěrečných ustanoveních obchodních podmínek, a to v čl. 8). Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu však doporučujeme, abyste se obrátili přímo na nás, abychom se společně pokusili sporu předejít.
 5. Pokud by bylo na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se zákonná ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.

Dále naleznete úplné znění obchodních podmínek, jež představuje součást každé smlouvy, kterou s námi uzavíráte při koupi našeho zboží distančním způsobem na základě objednávkového formuláře umístěného na internetové adrese www.dologran.cz.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemné vztahy, práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) mezi obchodní společnosti FARMEX EU SE, se sídlem Jihoslovanská 1617, 543 01  Vrchlabí, identifikační číslo: 03604233 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu H vložce číslo 187 (dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.dologran.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Kupujícím může být fyzická osoba v postavení spotřebitele i podnikatele. V případě, že je kupující spotřebitelem, tj. fyzickou osobou, která při objednávání zboží nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, vztahují se na něj příslušná ujednání právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele. Ustanovení těchto obchodních podmínek určená pouze kupujícímu v postavení spotřebitele se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je podnikatelem, tj. právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. Není-li v těchto obchodních podmínkách stanoveno něco jiného, vztahují se jejich jednotlivá ustanovení jak na kupujícího v postavení spotřebitele, tak i na kupujícího v postavení podnikatele.
 4. Ujednání odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat výhradně písemně, zejména v rámci objednávkového formuláře nebo prostřednictvím elektronické pošty. Takto písemně sjednaná odchylná ujednání mají přednost před ujednáními obchodních podmínek.
 5. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 6. Veškerá prezentace zboží umístěná na internetových stránkách je informativní povahy a podoba zboží (zejména obaly) se může lišit. Nabídka prodávajícího je omezena do vyčerpání zásob zboží a schopnosti prodávajícího plnit.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá v době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Obchodní podmínky jsou k dispozici v písemné formě v sídle prodávající a dále v elektronické formě na internetových stránkách pod odkazem www.dologran.cz/obchodni-podminky/.
 8. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a není nabídkou k uzavření smlouvy. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 1. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady objednávky.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, a liší se podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady
 3. Těmito obchodními podmínkami není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující provádí objednání zboží v rámci webového rozhraní obchodu bez nutnosti registrace, a to tak, že:
 1. vybere a následně vloží vybrané zboží do tzv. košíku, který představuje souhrn vybraného zboží (dále jen „košík“), a následně v rámci košíku potvrdí výběr zboží a jeho množství prostřednictvím tlačítka „PŘEJÍT K POKLADNĚ“.
 2. vybere způsob dodání zboží a úhrady kupní ceny spolu s doručovacími údaji a potvrdí zadané údaje spolu s učiněním závazné objednávky prostřednictvím tlačítka „ODESLAT OBJEDNÁVKU“.

(dále společně jen jako „objednávka“).

 1. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující uvedl, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
 2. Smlouva je uzavřena okamžikem odesláním objednávky kupujícím prostřednictvím tlačítka „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Uzavřením smlouvy vzniká kupujícímu povinnost zaplatit kupní cenu a související náklady dle jím zvoleného způsobu úhrady kupní ceny a souvisejících nákladů.
 3. Uzavření kupní smlouvy potvrdí prodávající zasláním zprávy na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „e-mailová adresa kupujícího“), ve které je uveden základní obsah uzavřené smlouvy a obchodní podmínky v platném znění.
 4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru obsahu kupní smlouvy (množství zboží, odhadovaná výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o potvrzení vážnosti vůle uzavřít kupní smlouvu (například písemně či telefonicky).
 5. Prodávající má právo informovat kupujícího o momentální nedostupnosti zboží za podmínek kupní smlouvy a o nejbližším možném termínu doručení. V takovém případě má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit obdobně dle čl. 5 obchodních podmínek.
 6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se řídí podmínkami sjednanými mezi poskytovatelem dotčené služby a kupujícím.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 1. v hotovosti či bezhotovostně na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 2. bezhotovostně bankovním převodem na číslo účtu prodávajícího: 115-2867370257/0100, a to pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky, ve lhůtě 5 dnů od uzavření kupní smlouvy;
 3. bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány Stripe.
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Kupní cena zahrnuje tyto náklady, není-li sjednáno jinak. Pro účely kupní smlouvy se dále kupní cenou rozumí i náklady spojené s dodáním zboží, ledaže je uvedeno jinak.
 2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, ledaže je výslovně ujednáno jinak.
 3. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat
 5. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad prodávající zašle kupujícímu v listinné formě spolu se zbožím. V případě, že si to kupující vyžádá (písemně v rámci poznámky k objednávce či e-mailem), zašle prodávající daňový doklad v elektronické formě na e-mailovou adresu kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující, který je spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
 2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od:
 1. kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 2. od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 3. od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 4. od kupní smlouvy v případě, že bylo zboží u kupujícího skladováno v nevyhovujících teplotních podmínkách a byl narušen obal výrobku.
 1. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené odst. 5.1 obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu pro doručování prodávajícímu Jihoslovanská 1617, 543 01 Vrchlabí, či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@dologran.cz, a to tak, že využije k tomu určený formulář k odstoupení, anebo jinak v souladu s obchodními podmínkami sdělí:
 1. den potvrzení objednávky a číslo objednávky;
 2. den doručení zboží;
 3. cenu zboží a číslo bankovního účtu, na který má být kupní cena vrácena.
 1. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 5.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží neporušené, neotevřené a vhodně zabalené musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující při odstoupení nese náklady na dopravu prostřednictvím obyčejné poštovní zásilky, nikoli dobírky.
 2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, ledaže kupující sdělí v rámci odstoupení číslo bankovního účtu, na který má být kupní cena vrácena. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující nepoškozené zboží vrátí.
 3. Prodávající je oprávněn vrátit peněžité plnění jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.
 4. Prodávající je oprávněn vrátit peněžité plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím anebo jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.
 5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží nebo v souvislosti s ním je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny nebo slevu.
 6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 7. Prodávající je dále oprávněn od kupní smlouvy zcela nebo zčásti odstoupit v případě, kdy:
 1. kupující:
 1. nepotvrdí vážnost vůle uzavřít kupní smlouvu, ačkoli je žádost o potvrzení odůvodněna nestandardností jejího obsahu (množství zboží, odhadovaná výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu),
 2. odmítne uhradit dodatečně účtované náklady na dodání zboží mimo území České republiky,
 3. již dříve porušil podstatným způsobem povinnost vůči prodávajícímu,  
 4. sdělí nedostatečné nebo nepravdivé informace,
 5. neposkytne prodávajícímu jinou z kupní smlouvy plynoucí řádnou součinnost za účelem jejího splnění,
 1. v důsledku působení vyšší moci, která znemožňuje dodání zboží, a to mj. kvůli mimořádným podmínkám na trhu v podobě nedostupnosti zboží nebo materiálů potřebných k jeho výrobě či při nárůstu jeho ceny nebo materiálů potřebných k jeho výrobě o více než 30 %,
 2. prezentace zboží na internetových stránkách obsahuje zjevnou slovní nebo číselnou chybu, zejména pokud jde o informaci o kupní ceně nebo množství (tj. neodpovídá-li zřejmě a s významným rozdílem cena za jednotku, za kterou je zboží obvykle nabízeno),
 3. zboží se již nevyrábí nebo není momentálně skladem,
 4. množství objednaného zboží neodpovídá obvyklému množství zboží určenému pro osobní potřebu.
 1. O odstoupení od kupní smlouvy (zrušení objednávky) prodávající kupujícího vyrozumí prostřednictvím e-mailové adresy kupujícího uvedené v objednávce.
 2. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Uzavřením kupní smlouvy vzniká kupujícímu povinnost objednané zboží převzít, a to za podmínek plynoucích z těchto obchodních podmínek a ve stanoveném místě. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky plynoucí z objednávky kupujícího, zejména jde-li o dodání mimo území České republiky.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Prodávající umožnuje v rámci České republiky dodat zboží způsoby, které jsou v okamžiku objednávky dostupné v rámci výběru způsobu dodání a úhrady kupní ceny, není-li ujednáno jinak.
 6. Termín předání zboží k přepravě sdělí prodávající kupujícímu prostřednictvím e-mailové adresy kupujícího uvedené v objednávce, jinak platí, že zboží označené jako „skladem“ bude předáno k přepravě nejpozději do 4 pracovních dnů od přijetí nabídky. Nebude-li zboží dodáno do 30 dnů od přijetí nabídky, je kupující povinen informovat o tom prodávajícího, který zajistí doručení bez zbytečného odkladu. Nebude-li zboží doručeno ani v náhradní lhůtě, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 občanského zákoníku). Je-li kupující spotřebitelem, řídí se dále ustanoveními § 20158 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 2. Je-li kupující spotřebitel, platí pro něj následující:
 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží:
 1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti a jiným ujednaným vlastnostem,
 2. je vhodná k účelu, pro který ho kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
 3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně informací o užívání.
 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:
 1. je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 2. zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
 3. je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
 4. zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy,

ledaže prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

 1. Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle odstavce písm. b) bodu 2, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.
 2. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 3. U zuživatelného zboží se vyznačí doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě, u zboží podléhající rychlé zkáze, doba, po kterou lze zboží použít.
 1. Je-li kupující spotřebitel:
 1. může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí,
 2. soud právo z vady přizná i v případě, že nebyla vytknuta bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující při dostatečné péči zjistit,
 3. vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle písm. a) a b) neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat.
 1. Je-li kupující spotřebitel, právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.
 2. Je-li kupující spotřebitel a má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady. Ustanovení § 1923, 2106 a 2107 občanského zákoníku o právech z vadného plnění se nepoužijí.
 3. Je-li kupující spotřebitel, prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který kupující zboží koupil. K odstranění vady převezme prodávající zboží na vlastní náklady, ovšem v případě že kupující měl anebo mohl vědět, že uplatnění práv z vadného plnění je bezdůvodné, má prodávající právo požadovat náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s bezdůvodným uplatněním práv z vadného plnění. Nepřevezme-li kupující zboží v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, použije se § 2159 odst. 3 občanského zákoníku obdobně.
 4. Je-li kupující spotřebitel, může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:
 1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku,
 2. se vada projeví opakovaně,
 3. je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
 4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího,

přičemž přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

 1. Je-li kupující spotřebitel, nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Ustanovení § 2110 a 2111 občanského zákoníku se nepoužijí.
 2. Je-li kupující spotřebitel a odstoupí-li od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.
 3. Vadu lze vytknout prodávajícímu, a to prostřednictvím jeho kontaktních údajů písemně, případně i na adrese určené pro doručování. K vytknutí vady lze využít reklamační formulář umístěný na webových stránkách.
 4. Je-li kupující spotřebitel, prodávající je povinen vydat mu při uplatnění práv z vadného plnění (reklamace) písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty může kupující od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Prodávající je dále povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 5. Je-li kupující spotřebitel, nemusí kupující platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část, dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění,
 6. Je-li kupující spotřebitel a ujednají-li strany ještě předtím, než kupující vytkl vadu věci, že se jeho práva omezí nebo že zanikají, nepřihlíží se k tomu.
 7. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese pro doručování Jihoslovanská 1617, 543 01 Vrchlabí, nebo na adrese sídla prodávajícího Jihoslovanská 1617, 543 01 Vrchlabí, v níž je přijetí reklamace možné, anebo prostřednictvím adresy elektronické pošty info@dologran.cz s přihlédnutím k povaze vady a požadovanému způsobu vyřízení. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží a uplatnění práva z vadného plnění.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”).
 2. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 3. Kupující objednávkou potvrzuje, že osobní údaje poskytnuté v rámci objednávky jsou přesné a že je seznámen s „Informací o ochraně osobních údajů“ a že byl poučen o svých právech a způsobu nakládání se svými osobními údaji v rozsahu „Informace o ochraně osobních údajů“, která je k dispozici na webovém rozhraní obchodu.
 4. Kupující objednávkou potvrzuje, že je seznámen s informací o zpracování osobních údajů dostupnou na internetových stránkách prodávajícího pod odkazem https://dologran.cz/ochrana-osobnich-udaju/, a dále s informací týkající se užití souborů „cookies“ na internetových stránkách prodávajícího pod odkazem https://dologran.cz/zasady-cookies-eu/, zejména že byl poučen o svých právech a způsobu nakládání s osobními údaji a o použití a o způsobu udělení a odvolání souhlasu s ukládáním souborů „cookies“ na jeho přístroji.

10. DORUČOVÁNÍ

 1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v objednávce.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. V případě, že je nebo se stane některé z ujednání obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních ujednání. Namísto takového ujednání se použije jiné ujednání obchodních podmínek, jehož smysl se tomu neplatnému, neúčinnému nebo nevykonatelnému co nejvíce přibližuje svým účelem. Není-li takové ujednání, strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost pro to, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ujednání bylo nahrazeno platným, účinným a vykonatelným ujednáním, které v nejvyšší možné míře zachovává účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením.
 3. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. V případě překladu kupní smlouvy platí její české znění.
 4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a reklamační formulář.
 5. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 8/2023.

Možnost zakoupení ve Vaší nejbližší lékárně nebo zde, na našem e-shopu.

Natural

Vitamin

Vitamin Forte D3

VITAMIN IMUN

Mg, Ca, D3, C, K2

Doplněk stravy.

Copyright © 2023 | DOLOGRAN

Telefon:
+420 499 423 706
+420 775 985 050
E-mail: info@dologran.cz