OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Pro účely prodeje zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové
adrese www.dologran.cz se použijí tyto obchodní podmínky ve smyslu ustanovení, které
upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemné vztahy,
práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále
jen „kupní smlouva“) mezi obchodní společnosti FARMEX EU SE, se sídlem Jihoslovanská
1617, 543 01 Vrchlabí, identifikační číslo: 03604233 zapsané v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu H vložce číslo 187 (dále jen „prodávající“) a
jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového
obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese
www.dologran.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní
obchodu“).
1.2 Ustanovení těchto obchodních podmínek určená pouze kupujícímu v postavení
spotřebitele se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od
prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své
podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Kupující, který
není v postavení spotřebitele, se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a
dále příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, kterými se řídí uzavírání smluv mezi
podnikateli.
1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
1.4 Není-li v těchto obchodních podmínkách stanoveno něco jiného, vztahují se jejich
jednotlivá ustanovení jak na Kupujícího v postavení Spotřebitele, tak i na Kupujícího v
postavení Podnikatele.
1.5 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva
a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
1.6 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá v době účinnosti předchozího znění obchodních
podmínek.

2. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY
2.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního
charakteru a není nabídkou k uzavření smlouvy. Prodávající není povinen uzavřít kupní
smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží (označení a hlavní vlastnosti), a to
včetně uvedení cen jednotlivého zboží.

2.3 Způsob platby a způsob dodání zboží je uveden ve webovém rozhraní obchodu tak, že
kupující může zvolit jednu za nabízených variant, která je následně uvedena v objednávce.
2.4 Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.
Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní
obchodu.
2.5 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o nákladech spojených s balením a
dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve
webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území
České republiky, a liší se podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady
2.6 Těmito obchodními podmínkami není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní
smlouvu za individuálně sjednaných podmínek

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1 Kupující provádí objednání zboží v rámci webového rozhraní obchodu bez nutnosti
registrace.
3.2 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní
obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního
košíku webového rozhraní obchodu),
b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného
zboží
c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží
(dále společně jen jako „objednávka“).
3.3 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit
údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a
opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
3.4 Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. Údaje
uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po
obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu
elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen
„elektronická adresa kupujícího“).
3.5 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše
kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení
objednávky (například písemně či telefonicky).
3.6 Prodávající má právo informovat kupujícího o momentální nedostupnosti zboží a o
nejbližším možném termínu doručení.

3.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky
(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu
elektronické pošty kupujícího.
3.8 Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku nebo její část v těchto případech:
a) zboží se již nevyrábí nebo není momentálně skladem,
b) vystavená cena zboží je chybná (z důvodu chyby při správě webového rozhraní obchodu
apod.),
v těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup.
Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena
zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
3.9 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména
s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.
3.10 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v
souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na
telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující
uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
b) bezhotovostně, a to pouze bankovním převodem na číslo účtu prodávajícího: 115-
2867370257/0100

c) kartou přes platební bránu

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s
balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále
kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.
4.4 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k
dodatečnému potvrzení objednávky podle čl. 3.5 obchodních podmínek, požadovat uhrazení
celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1
občanského zákoníku se nepoužije.
4.5 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně
kombinovat.
4.6 Doba, po kterou zůstává cena zboží v platnosti je doba, od okamžiku jejího zveřejnění na
internetových stránkách prodejce do okamžiku zveřejnění její změny. Prodávající si vyhrazuje
právo změny cen prodávaného zboží. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu výslovným

potvrzením objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně
kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku výslovného
potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající
neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo
dodávku odmítnout.
4.7 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními
předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy
kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový
doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej  v zásilce se zbožím kupujícímu na adresu kupujícího. Faktury budou vystavovány pod
variabilním symbolem – číslem objednávky.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné
odstoupit od:
a) kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho
osobu,
b) od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po
dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
c) od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z
hygienických důvodů jej není možné vrátit.
d) od kupní smlouvy v případě, že bylo zboží u kupujícího skladováno v nevyhovujících
teplotních podmínkách a byl narušen obal výrobku.
5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy
odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od
kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že
předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta
ode dne převzetí
poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve
lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo
jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího
info@dologran.cz či jej sdělit osobně v síle prodávajícího.
5.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní
smlouva od počátku ruší. Zboží neporušené a neotevřené musí být prodávajícímu vráceno do
čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní
smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom
případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující
při odstoupení nese náklady na dopravu prostřednictvím obyčejné poštovní zásilky, nikoli
dobírky.

5.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající
peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy
kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal s výjimkou dle
čl. 5.5 obchodních podmínek. Kupující je povinen prodávajícímu ohlásit, že odstupuje od
kupní smlouvy prostřednictvím vzorového formuláře, který je na dostupný na webových
stránkách. Nutné je vyplnit číslo objednávky, den nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz. 5.5
Prodávající je oprávněn vrátit peněžité plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží
kupujícím anebo jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím
kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen
vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující nepoškozené zboží vrátí.
5.6 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst
proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.7 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy
odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného
odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.8 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi
prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od
kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a
kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
5.9 Prodávající má právo zamítnout vyřízení objednávky v případě, kdy množství
objednaného zboží neodpovídá obvyklému množství zboží určenému pro osobní spotřebu.
Prodávající je oprávněn Kupujícího požádat o dodatečné potvrzení objednávky, shledá-li to s
vzhledem k celkové výši Kupní ceny, objednanému množství, či z jiných důvodů za žádoucí,
a to i telefonicky. Odmítne-li Kupující objednávku potvrdit, považuje se objednávka za
neprovedenou. Pokud nastane spor o to, kolik je obvyklé množství zboží pro běžnou osobní
spotřebu, je vždy rozhodující stanovisko prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit
objednávku podle § 575 Občanského Zákoníku. Pokud tato situace nastane, prodávající bude
neprodleně kontaktovat kupujícího telefonicky, nebo prostřednictvím elektronické pošty za
účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným nebo zrušení objednávky
apod.).

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího,
nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v
objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo
jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené
s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží
a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení

obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce
převzít.
6.5 Uzavřením kupní smlouvy vzniká kupujícímu povinnost objednané zboží převzít, a to za
podmínek a v místě dle zvoleného režimu dodání v objednávce (viz čl. 3 obchodních
podmínek). Prodávající umožnuje v rámci České republiky dodat zboží jedním z následujících
způsobů, není-li na webovém rozhraní obchodu stanoveno jinak (v případě rozporu platí
způsob dopravy uvedený na webovém rozhraní obchodu):
a) prostřednictvím České Pošty, s.p. IČ:47114983 (balík do ruky, balík na poštu, balík do
balíkovny)
b) osobní převzetí – dle provozní doby a předchozí domluvy

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161
až 2174 občanského zákoníku).
7.2 Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí kupujícím nemá vady. Zejména
prodávající odpovídá za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které
prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a
na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží
tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost
nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3 Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za
nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u zboží se zkrácenou dobu spotřeby,
kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla prodávajícího
Jihoslovanská 1617, 543 01 Vrchlabí, v níž je přijetí reklamace možné. Za okamžik uplatnění
reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží,
zaslané na náklady kupujícího běžnou zásilkou, nikoli na dobírku.

7.5 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může
upravit reklamační řád prodávajícího. K dispozici na webových stránkách je formulář na
vrácení zboží.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím
elektronické adresy info@dologran.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle
prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
8.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor
nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká
obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.5 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
9.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, vychází z nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”).
9.2 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce uvádět správně a
pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých
osobních údajích.
9.3 Kupující objednávkou potvrzuje, že osobní údaje poskytnuté v rámci objednávky jsou
přesné a že je seznámen s „Informací o ochraně osobních údajů“ a že byl poučen o svých
právech a způsobu nakládání se svými osobními údaji v rozsahu „Informace o ochraně
osobních údajů“, která je k dispozici na webovém rozhraní obchodu.
9.4 Kupující objednávkou potvrzuje, že je seznámen s „Informací o cookies“, že byl poučen o
způsobu jejich použití a o způsobu udělení a odvolání souhlasu s ukládáním tzv. cookies na
jeho přístroji.

10. DORUČOVÁNÍ
10.1 Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v
objednávce.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak
strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele
vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
11.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému
ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není
dotknuta platnost
ostatních oddělitelných ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek
vyžadují písemnou formu.
11.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické
podobě a není přístupná.
11.4 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
11.5 Kontaktní údaje prodávajícího jsou:
a) adresa pro doručování Jihoslovanská 1617, 543 01 Vrchlabí, b) adresa elektronické pošty
info@dologran.cz,
c) telefon +420 603 255 050.

Ve Vrchlabí dne 9. 10. 2018

Možnost zakoupení ve Vaší nejbližší lékárně nebo zde, na našem e-shopu.

Natural

Vitamin

Vitamin Forte D3

VITAMIN IMUN

Mg, Ca, D3, C, K2

Doplněk stravy.

Copyright © 2023 | DOLOGRAN

Telefon:
+420 499 423 706
+420 775 985 050
E-mail: info@dologran.cz