Ochrana osobních údajů

Stejně jako nám záleží na zdraví našich zákazníků, ctíme také právo našich zákazníků na to, aby měli veškeré informace o tom, jak zacházíme s údaji, které nám poskytnou. Níže si proto přečtěte více.

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) máte právo na ochranu svých osobních údajů. My jsme zároveň povinni informovat naše zákazníky o tom, s jakými daty a osobními údaji nakládáme, jakým způsobem, za jakým účelem a z jakého důvodu.

Osobní údaje a způsob nakládání s nimi

Osobní údaje, které zpracováváme, jsou výhradně ty, které nám dobrovolně poskytujete, když si na našem internetovém obchodě objednáváte naše produkty. Jedná se o následující údaje:

 • jméno a příjmení
 • adresa
 • telefon
 • e-mailová adresa

Jde tedy o informace, které slouží anebo mohou sloužit k vaší identifikaci. Tyto informace nám poskytujete proto, aby byl možný řádný výkon všech vzájemných práv a povinností souvisejících s koupí našich produktů. Především tedy, abychom vám mohli objednané produkty doručit a v souvislosti s doručením s vámi případně komunikovat tak, aby pro vás bylo zakoupení našeho produktu co nejpohodlnější (např. abychom vám mohli zaslat potvrzení vaší objednávky, abychom s vámi mohli o objednávce dále komunikovat, pokud se změní okolnosti třeba tak, že byste rádi změnili adresu doručení či pokud by vámi uvedená adresa byla nesprávná).

Pokud u nás objednáte zboží jako zástupce právnické osoby, vaše osobní údaje zpracováváme stejným způsobem a za stejným účelem na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícím v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete

V okamžiku, kdy Vaši objednávku vyřídíme (interně zpracujeme a předáme vaše doručovací údaje za účelem doručení zásilek poskytovatelům poštovních služeb), dále s vašimi osobními údaji nenakládáme (k e-mailové adrese viz uchovávání osobních údajů) a nikomu dalšímu je neposkytujeme ani nepředáváme. Poskytovateli poštovních služeb jsou Česká pošta nebo PPL, kteří zpracovávají vaše osobní údaje jen pro účely doručení, a to na základě dohody uzavřené s námi. Po doručení zásilky se všechny vaše osobní údaje, které byly pro účely doručení poskytnuty, automaticky mažou.

Může se stát, že budete v souvislosti s objednávkou chtít uvést nějakou poznámku. V takovém případě se pravděpodobně nebude jednat o osobní údaj. Pokud byste uváděli nějaký osobní údaj nad rámec, který vyžadujeme pro účely objednávky, nebudeme s touto informací žádným způsobem dále nakládat a její využití připadá v úvahu pouze za účelem vyhovění vašim potřebám v souvislosti s plněním smlouvy a doručením vámi objednaných produktů. Taková informace bude následně smazána za stejných podmínek jako ostatní vámi uvedené osobní údaje (viz uchovávání osobních údajů).

Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k vyřízení vaší objednávky pro účel plnění smlouvy, kterou s námi objednávkou uzavíráte. Poté údaje uchováváme na základě našeho oprávněného zájmu, a to za účelem ochrany našich případných právních nároků a související vnitřní evidence. Po určité době pak dochází k automatickému smazání údajů v elektronické podobě (po uplynutí 1 roku od vyřízení vaší objednávky), které jste nám pro účely zakoupení našich produktů poskytli, ledaže by bylo zahájeno soudní, správního nebo jiného řízení – v takovém případě zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení či řízení na ně navazujících.

Rovněž uchováváme vaše osobní údaje (výše uvedené identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednávkách) z důvodu plnění našich zákonných povinností vyplývajících zejména z následujících právních předpisů:

 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
 • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme ve formě tištěné dokumentace po dobu vyžadovanou příslušným právním předpisem (10 let, ledaže by v budoucnu právní předpis stanovil dobu delší) při dodržování pravidel pro jejich archivaci a také pro jejich skartaci.

Výjimkou je vaše e-mailová adresa, kterou v naší elektronické databázi ponecháváme z důvodu našeho oprávněného zájmu propagace, a to pro případ, že bychom vás jejím prostřednictvím chtěli v budoucnu upozornit na naše nové produkty. Pokud byste si nepřáli, abychom uchovávali vaši e-mailovou adresu, postačí, když nás o tom informujete prostřednictvím kontaktních údajů uvedených pro správce osobních údajů níže, a my ji smažeme (viz práva, která můžete uplatnit).

Cookies jako osobní údaje

Pokud navštívíte naše webové stránky, dojde na základě vašeho souhlasu, který jste poskytli níže uvedeným společnostem, které provozují reklamní a sociálním sítě, k uložení souborů cookies ve vašem přístroji (viz cookies – jak fungují cookies).  Tyto společnosti mohou cookies použít ke sběru údajů o vašem chování na našich webových stránkách a k propojení těchto údajů se svými službami (např. v rámci sociálních sítí, jako je Facebook, včetně zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy na těchto sociálních sítích a jiných webových stránkách, než jsou naše webové stránky). Na našich webových stránkách je takto umožněno ukládání souborů cookies následujících společností:

 • AdWords – společnost Google LLC se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké.
 • Google Analytics – společnost Google LLC se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké
 • Facebook Ads – společnost Facebook Ireland Ltd se sídlem na adrese 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2, Dublinn, Irsko
 • Sklik – společnost Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10 150 00 Praha 5, IČ: 26168685
 • cz – společnost Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10 150 00 Praha 5, IČ: 26168685

Zmíněné typy cookies (viz cookies – cookies třetích stran) slouží k vyhodnocování účinnosti a výkonu různých prodejních kanálů a dále jsou používány pro personalizaci a správné zacílení obsahu reklam u jednotlivých služeb poskytovaných výše uvedenými společnostmi. Uvedené společnosti vás tak mohou být schopné mj. prostřednictvím nástrojů cookies umístěných na našich webových stránkách identifikovat. K těmto cookies, které mohou mít povahu osobních údajů, ovšem nemáme přímý přístup a nejsme jejich správci.

Pokud využití cookies nevypnete v nastavení vašeho webového prohlížeče a navštívíte naše webové stránky, představuje nastavení vašeho prohlížeče umožňující využívání cookies souhlas v tom smyslu, že s využíváním těchto cookies a předáváním vašich údajů výše uvedeným společnostem souhlasíte. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat vypnutím využívání cookies v nastavení vašeho webového prohlížeče (viz cookies – souhlas).

Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje, které nám v rámci objednání vašich služeb poskytnete, jsou zpracovávány vhodnými technickými nástroji, a to pouze správcem pověřenými osobami, které podléhají odpovídajícím organizačním opatřením za účelem jejich řádného zabezpečení.

Správce osobních údajů

Výše jsme jste se dozvěděli, jaké vaše osobní údaje a jakým způsobem zpracováváme. V uvedeném rozsahu jsme tedy jejich správci. Námi se rozumí společnost FARMEX EU SE, na kterou se lze ve věci zpracování vašich osobních údajů obrátit prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

 • adresa: Jihoslovanská 1617, 543 01 Vrchlabí, Česká republika
 • email: info@dologran.cz
 • telefon: +420 603 255 050

Práva, která můžete uplatnit

Podle GDPR máte následující práva, která lze uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených pro správce osobních údajů. S ohledem na způsob a množství osobních údajů, které zpracováváme, níže jednotlivá práva podrobněji rozvádíme:

 • Právo na přístup k osobním údajům – můžete se informovat, zda stále máme vaše osobní údaje v databázi, jaké to jsou údaje a případně jakým způsobem a za jakým účelem s nimi nakládáme. Pokud vašimi osobními údaji disponujeme, pak pouze, jestliže jste je poskytli v souvislosti s koupí našich produktů, a nakládáme s nimi výše popsaným způsobem (viz osobní údaje a způsob nakládání s nimi).
 • Právo na opravu osobních údajů – můžete nás vyzvat, abychom osobní údaje, které jste nám poskytli, aktualizovali (např. pokud si změníte e-mailovou adresu a budete si přát, abychom měli k dispozici vaší novou e-mailovou adresou).
 • Právo na vymazání osobních údajů – pokud bychom zpracovávali osobní údaje způsobem odporujícím právním předpisům, anebo pokud bychom osobní údaje uchovávali déle, než je nezbytné pro účely vymezené výše (viz osobní údaje a způsob nakládání s nimi).
 • Právo vznést námitku proti zpracování – obecně lze prostřednictvím námitky omezit zpracovávání osobních údajů tak, že nebudou vymazány, ale nebude jimi dále nakládáno. To souvisí s vaším právem na omezení zpracování osobních údajů namísto jejich vymazání. S výjimkou e-mailových adres, které si ponecháváme i po splnění smlouvy, však s vašimi osobními údaji nenakládáme a po určité době je mažeme. V případě, že si nepřejete, abychom měli vaše e-mailové adresy, stačí nás na to upozornit a požádat o jejich vymazání v rámci práva na vymazání osobních údajů (viz uchovávání osobních údajů).
 • Právo na přenositelnost údajů – údaje, které jste nám poskytli si od nás po dobu, kdy jimi disponujeme, můžete vyžádat.
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním – za předpokladu, že bychom zpracovávali vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, mohli byste tento souhlas kdykoliv odvolat. V současnosti ale všechny osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme na základě smlouvy, kterou s námi při objednání našich produktů uzavíráte. Jejich zpracování tak nelze odvolat tímto způsobem.

Dále máte právo požádat o ověření zákonnosti zpracování osobních údajů či podat stížnost při splnění stanovených náležitostí, domníváte-li se, že je porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů. Příslušným orgánem k vyřízení je Úřad pro ochranu osobních údajů tzv. ÚOOÚ), který je na základě vaší žádosti oprávněn ověřit zákonnost zpracování osobních údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

Možnost zakoupení ve Vaší nejbližší lékárně nebo zde, na našem e-shopu.

Natural

Vitamin

Vitamin Forte D3

VITAMIN IMUN

Mg, Ca, D3, C, K2

Doplněk stravy.

Copyright © 2021 | DOLOGRAN

Telefon:
+420 499 423 706
E-mail: info@dologran.cz